Kişisel Veri Aydınlatma Metni

A.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Pegaso Online University İtalya merkezli eğitim kurumu olup çevrimiçi lisans ve lisansüstü üniversite eğitimi vermektedir aşağıda ‘üniversite’ olarak anılacaktır. Noveluni Eğitim Danışmanlık A.Ş. Pegaso Online University’nin Türkiye’deki satış, pazarlama, tanıtım, halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmekte olup, aşağıda ‘Noveluni’ olarak anılacaktır. 

‘Site’, ‘web sitesi’ ifadeleri www.pegasotr.com’u , ‘kullanıcı’ ifadesi ise siteyi ziyaret edip, bilgi almak, iletişim kurmak gibi nedenlerle sitede bulunan bilgi formlarını dolduran veya bunları yapmaksızın siteyi ziyaret eden her türlü gerçek ve tüzel kişiyi, ‘öğrenci’ Noveluni’nin tanıtım, satış ve pazarlama faaliyetleri sonrası üniversiteden eğitim almak için başvuru yapmış olan kişileri ifade etmektedir. 

B.HANGİ KİŞİSEL VERİLER ALINIYOR

Sitede Noveluni’nin pazarlama faaliyetlerini yürüttüğü üniversitenin eğitim önerileri, ders içerikleri, eğitim ücretleri, akademik yapısı ve bunun gibi üniversitenin faaliyetlerine dair bilgi almak amacıyla kullanıcıların Noveluni’ye sitede doldurulacak iletişim formları aracılığıyla ‘isim soyisim’, ‘e-posta adresi’ ve ‘iletişim numarası’ verileri, 

Üniversite ile ilgili bilgi almanın ötesinde, üniversitede öğrenim görmek için kayıt başvurusu yapan kullanıcıların ‘eğitim durumları’ , ‘kimlik bilgileri’ verileri işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 1. a) Kullanıcıların aşağıda belirtilen kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir. 
 • İsim soy isim: Bilgi almak isteyen kişiye doğru hitap edilebilmesi,
 • İletişim numarası: Üniversitenin eğitim faaliyetleri ile ilgili bilgi almak isteyen kullanıcılara telefon yoluyla ulaşılabilmesi,
 • E-posta adresi: Üniversitenin eğitim faaliyetleri ile ilgili yazılı olarak bilgi almak isteyen kullanıcılara e-posta yoluyla tanıtıcı materyaller gönderilmesi,
 • Kullanıcının eğitim durumu: Kullanıcının üniversitenin eğitim faaliyetleri için gerekli yeterliliği taşıyıp taşımadığının öğrenilmesi, kullanıcıya eğitim durumuna uygun eğitim faaliyetlerinin önerilmesi,
 • Kullanıcıların kimlik bilgileri: Üniversiteden çevrimiçi eğitim almak için yapılan kayıt işlemleri,
 • Noveluni tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiği kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Noveluni’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • Noveluni tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
 • Noveluni’nin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
 • Noveluni’nin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
 • Noveluni’nin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması,
 • ve Noveluni’nin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amaçlarıyla işlenecektir.
 1. b)  Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi: Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

 1. c)  Kişisel Verilerin aktarılması: Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;
 • İşbu aydınlatma metninde Üniversite olarak belirtilen İtalya merkezli Pegaso Online University eğitim kurumuna,
 • Yetki vermiş olduğumuz, şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
 • Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
 • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere 
 • Üniversitenin eğitimini almak için kayıt başvurusunda bulunan öğrencilerin ‘isim soyisim’, ‘iletişim numarası’, ‘e-posta adresi’, ‘kimlik bilgileri’, ‘eğitim bilgileri’ verileri, üniversite eğitimi için gerekli yeterlilikleri sağlayıp sağlamadıklarının anlaşılması, üniversite kayıt işlemleri, çevrimiçi üniversite eğitiminin eksiksiz verilebilmesi, üniversitenin uygulayacağı sınavların değerlendirilmesi, üniversite tarafından gerekli duyuruların ve çevrimiçi eğitimin gerektirdiği diğer işlemlerin yürütülmesi için ‘Pegaso Online University’ ve bağlı kuruluşlarına,
 • ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

 

C.KULLANICI OLARAK HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız: Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; İşlenip işlenmediğini öğrenme, İşlenmişse bilgi talep etme, İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan ve yapılmış olan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “veri sorumlusuna başvuru usul ve esasları hakkında tebliğe” göre İzzet paşa mah. Yeni yol cad. Nurol Tower no: 3 Şişli İstanbul adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@pegasotr.com e-posta adresine iletebilirsiniz.